Kontakt:      mail. z.jarosz@doradcajagodowy.pl                tel. +48 500 453 102

Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego „Doradca Jagodowy” z dnia 25.05.2018 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania z Serwisu Internetowego „Doradca Jagodowy” prowadzonego przez DORADCA JAGODOWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszowicach, Uniszowice 42 (21-030 Motycz), NIP 712-335-95-35, Regon 369220460.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: z.jarosz@doradcajagodowy.pl

§ 1 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Administrator (Usługodawca)– DORADCA JAGODOWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Uniszowicach, Uniszowice 42 (21-030 Motycz), mail: z.jarosz@doradcajagodowy.pl, tel. +48507191568

2. Abonament– opłata ustalona w Cenniku ponoszona przez Usługobiorcę w zamian za możliwość korzystania z Usług świadczonych odpłatnie,

3. Cennik– udostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Usługodawcy za świadczone na rzecz Usługobiorcy odpłatne Usługi,

4. Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy;

5. Hasło– oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Usługobiorcę podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie,

6. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 459 ze zm.);

7. Konsument– osoba fizyczna dokonująca w Serwisie czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

8. Konto Użytkownika (Usługobiorcy)– funkcjonalność Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem: doradcajagodowy.pl, www.jagodowydoradca.pl, www.hortiteam.pl, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta, w tym informacje adresowe oraz historia zamówień, dająca możliwość ponownego korzystania z dostępnych w Serwisie usług bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta, do korzystania którego niezbędne jest zarejestrowanie się w Serwisie Internetowym oraz ustanowienie unikatowego loginu i hasła.

9. Login– indywidualna nazwa nadana przez Usługodawcę i przekazana Usługobiorcy po dokonaniu Rejestracji, niezbędna do korzystania z Usług świadczonych odpłatnie,

10. Materiały– wszelkie zbiory informacji, artykuły, komunikaty, elementy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, zdjęcia, filmy, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu lub serwisów Youtube, Facebook.

11. Okres rozliczeniowy– okres korzystania z Usług, za który pobierany jest Abonament i wystawiana jest przez Usługodawcę Faktura VAT,

12. Okres abonamentowy – czas trwania wykupionego przez Usługobiorcę Abonamentu,

13. Regulamin– niniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Usługodawcę oraz procedurę reklamacyjną,

14. Rejestracja– czynność faktyczna dokonywana przez Usługobiorcę w sposób określony w Regulaminie, niezbędna do uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Usług świadczonych odpłatnie.

15. Serwis– Serwis internetowy pod nazwą „Doradca Jagodowy” udostępniany przez Usługodawcę za pomocą sieci Internet na Stronie Internetowej Serwisu, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi,

16. Strona Internetowa Serwisu– strona internetowa, na której prowadzony jest Serwis, dostępna pod adresem www.doradcajagodowy.pl, www.jagodowydoradca.pl, www.hortiteam.pl oraz wszystkimi rozszerzeniami tego adresu,

17. Umowa– umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem,

18. Użytkownik (Usługobiorca)– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów, należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Serwis jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Materiałów ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez ich publiczne udostępnianie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

4. Wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Materiałów informacje, w tym np. rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność oraz efekty zastosowania się do takich wskazówek lub porad oraz skutków ich zastosowania.

§ 3 Korzystanie z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu stanowi każdą czynność, która prowadzi do skorzystania lub zapoznania się przez Usługobiorcę z Materiałami zamieszczonymi w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.

3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Usługobiorców z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Usługobiorcę, umożliwi korzystanie z Serwisu.

4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem ustępu 3, to oprogramowanie w celu korzystania z plików pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, jpeg, gif. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, zktórego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

5. Przeglądarka w wersji co najmniej: Internet Explorer v. 8, Google Chrome v. 6, FireFox v. 2, Opera v. 10 lub Safari v. 5, Mozilla v. 2 lub oprogramowania równorzędnego pod względem wydajności i specyfikacji technicznej.;

1. minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli

2. akceptująca plików typu „cookies”

3. łącze internetowe o minimalnej przepustowości 1Mbps,

4. posiadanie aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

7. Usługobiorca korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Materiały, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę Materiałów, ani w mechanizm działania Serwisu.

8. Usługobiorcy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.doradcajagodowy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

1. korzystania z Serwisu w sposób wyłączający dostęp osób trzecich do Materiałów, w szczególności zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich form udostępniania, powielania, przekazywania, rozpowszechniania na rzecz osób trzecich Materiałów do których nabył prawo dostępu.

2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

3. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający, destabilizujący jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Serwisu Doradca Jagodowy,

5. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, niezależnie od podjętych przez Usługodawcę działań mających na celu zabezpieczenie Serwisu. Dlatego Usługobiorcy powinni, w celu podwyższenia bezpieczeństwa, stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca zaleca unikanie korzystania z Serwisu przy użyciu nieznanych komputerów osobistych oraz zaleca unikanie zapisywania Hasła w przeglądarce internetowej. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.

10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w pracy Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców. Zabronione jest uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Usługodawcy, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Materiałów lub w związku z nimi.

11. Wszelkie nadzwyczajne oznaki funkcjonowania Serwisu, w szczególności inny wygląd Serwisu, niespotykane dotychczas komunikaty, obrazy itp. bez uprzedniej informacji wystosowanej przez Usługodawcę do Usługobiorców dotyczącej możliwości wystąpienia takich zdarzeń, mogą oznaczać próbę bezprawnego przejęcia Loginu i Hasła lub innego bezprawnego działania podmiotów trzecich. W takich okolicznościach Usługodawca zaleca niezwłoczne przerwanie korzystania z Serwisu.

§ 4 Umowa

1. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług:

1. nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Usługobiorcę

2. odpłatnych następuje:

1. w wyniku skutecznie dokonanej przez Usługobiorcę Rejestracji i opłaceniu Abonamentu, albo

2. w wyniku skutecznie dokonanej przez Usługobiorcę Rejestracji i jednorazowego skorzystania przez Usługobiorcę z dostępu do pojedynczych płatnych Materiałów po opłaceniu do nich dostępu.

3. Do zawarcia z Usługobiorcą Umowy o świadczenie Usług bezpłatnych dochodzi w przypadku faktycznego skorzystania przez Usługobiorcę z takich Usług.

4. Umowa o świadczenie Usług płatnych zostaje zawarta na czas określony, zgodny z okresem trwania abonamentu, bądź też każdorazowo wraz ze skorzystaniem przez Usługobiorcę z płatnej Usługi w Serwisie, chyba, że oferta stanowi inaczej. W przypadku, gdy zgodnie z ofertą Umowa o świadczenie określonych Usług płatnych następuje na wskazany czas określony, wraz z jego zakończeniem okres jej obowiązywania nie podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.

5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 683) Użytkownikom będącymi Konsumentami przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy w myśl ust. 1. Do odstąpienia od Umowy konieczne jest wysłanie do Usługodawcy na adres z.jarosz@doradcajagodowy.pl stosownego oświadczenia, którego wzór znajduje się tu: Oświadczenie o odstąpieniu wraz z otrzymaną fakturą VAT.

6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

7 W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług płatnych, jest ona uważana za niezawartą.

8. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszelkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

10. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:

1. o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

§ 5 Rejestracja

1. W celu uzyskania dostępu do Usług świadczonych odpłatnie należy dokonać Rejestracji i opłacić Abonament lub cenę za poszczególne Materiały.

2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego, będącego zarazem formularzem zamówienia Usługi świadczonej odpłatnie. Jest on udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.

3. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany przez Użytkownika formularz rejestracyjny jest przesyłany do Usługodawcy i zapisywany w bazie danych Serwisu.

4. Przesłanie przez Użytkownika wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

1. zapoznaniem się przez Użytkownika z opisem i zakresem Usług świadczonych odpłatnie oraz warunkami ich świadczenia przez Usługodawcę

2. zapoznaniem się przez Użytkownika z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacją i zobowiązaniem się do ich przestrzegania;

3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, że wypełnienie formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie, niezbędne do otrzymania Loginu i Hasła i związanego z tym dostępu do Usług świadczonych odpłatnie;

4. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

5. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, zawartych w formularzu rejestracyjnym, w celu świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy oraz dla celów statystycznych.

5. Użytkownik będący Przedsiębiorcą podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:

1. imię i nazwisko Przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, firma (nazwa) Przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

2. dane o wpisie do właściwego rejestru bądź ewidencji;

3. NIP;

4. imię, nazwisko, adres e-mail osoby zamawiającej Usługi, uprawnionej do działania w tym zakresie w imieniu Użytkownika;

5. adres (nazwa ulicy, nr domu, nr lokalu, miasto, kod pocztowy);

6. numer telefonu kontaktowego.

6. Użytkownik będący Konsumentem podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane, oznaczone w tym formularzu odpowiednio jako obowiązkowe, bądź opcjonalne:

1. imię i nazwisko;

2. adres zamieszkania (nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania, miasto, kod pocztowy);

3. adres e-mail;

4. numer telefonu kontaktowego.

7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Usługobiorcy będący osobą fizyczną, może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Usługodawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Usługobiorcy, a także o znanych Usługodawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:

1. zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;

2. Usługobiorcy, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz możliwość ich modyfikacji;

3. udostępnienie Usługodawcy przez Usługobiorcy będącego osobą fizyczną jego danych osobowych następuje poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych przez Usługobiorcę będącego osobą fizyczną, oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy lub reklamodawców współpracujących z Usługodawcą, na adres e-mail Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym.

9. Podanie przez Usługobiorcę danych niezgodnych z prawdą lub niepełnych uprawnia Usługodawcę do odmowy potwierdzenia Rejestracji i przyjęcia zamówienia na Usługi świadczone odpłatnie lub w przypadku stwierdzenia nieprawdziwości tych danych po rozpoczęciu świadczenia Usług, uprawnia Usługodawcę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

10. Po zakończeniu procesu Rejestracji Usługobiorca otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie zakończenia rejestracji i utworzenia konta wraz z wskazaniem Loginu i Hasła.

11. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Usług świadczonych odpłatnie po wpisaniu otrzymanego od Usługodawcy loginu i hasła w oknie logowania umieszczonym na Stronie Internetowej Serwisu oraz po uiszczeniu kwoty Abonamentu lub po opłaceniu dostępu do pojedynczych Materiałów. 12. Usługobiorca jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Loginu ani Hasła oraz do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia tego wymogu. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Usługobiorca udostępnił Login lub Hasło osobie trzeciej, Usługodawca może rozwiązać Umowę po wezwaniu Usługobiorcy do przedstawienia wyjaśnień w terminie 7 dni roboczych od dnia jego doręczenia.

12. Usługodawca ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Usługobiorcy. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Usługobiorcy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

13. Usługobiorca jest obowiązany do informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych adresowych i innych danych wymaganych do świadczenia Usługi. W tym celu należy skontaktować się z biurem Usługodawcy.

§ 6 Abonament

1. Korzystanie z Usług świadczonych odpłatnie wymaga opłacenia Abonamentu przez Usługobiorcę zgodnie z aktualnym Cennikiem udostępnionym na Stronie internetowej Serwisu, z zastrzeżeniem § 7.

2. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Usługobiorcę dostępu do Internetu, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i są niezależne od Usługodawcę.

3. Jednostkowa kwota Abonamentu powiększona o podatek VAT stanowi całość zobowiązań Usługobiorcy za dany okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych w ramach Abonamentu. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

5. Abonament płatny jest przez Usługobiorcę na podstawie faktury VAT wystawianej przez Usługodawcę, w terminie wskazanym w fakturze.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego uiszczania opłat. Usługobiorca może dokonywać płatności z tytułu Umowy w następujący sposób:

1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Usługobiorcy przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy;

2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności dotpay, (Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860)

-w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Usługobiorcy przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu dotpay o dokonaniu płatności przez Usługobiorcy;

7. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w § 6 ust. 6 powyżej, Usługobiorca ponosi koszty z tym związane.

8. Faktury VAT będą przesyłane przez Usługodawcę w formie elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji adres e-mail.

9. W przypadku, gdy Usługobiorca opóźnia się z zapłatą Abonamentu, w całości lub w części, Usługodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie.

§ 7 Dostęp do pojedynczych Materiałów

1. Poza dostępem do usług odpłatnych w ramach Abonamentu, Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dostęp do dowolnie wybranych przez Usługodawcę Materiałów płatnych umieszczonych w Serwisie.

2. Dostęp do pojedynczych Materiałów, o którym mowa w ust. 1 możliwy jest tylko dla Usługobiorców, którzy dokonali skutecznej rejestracji w Serwisie.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia całości ceny określonej zgodnie z aktualnym Cennikiem udostępnionym na Stronie Internetowej Serwisu za poszczególne, wybrane przez Usługobiorcę płatne Materiały.

4. Usługobiorca może dokonywać płatności, o których mowa w ust. 2, w następujący sposób:

1. przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy – w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Usługobiorcy przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Usługodawcy;

2. przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności dotpay, (Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860)

-w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Usługobiorcy przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu dotpay o dokonaniu płatności przez Usługobiorcy;

5. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy zakupione przez Usługobiorcę Materiały po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy.

6. W przypadku nieuiszczenia przez Usługobiorcę całości ceny za wybrane przez niego Materiały poczytuje się że Usługobiorca odstąpił od zamówienia.

§ 8 Usługi

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Usługodawca zastrzega możliwość przerw serwisowych i konserwacyjnych.

3. Usługi polegają w szczególności na udostępnianiu Usługobiorcom, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu całości lub części Materiałów. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie.

4. Usługi świadczone odpłatnie obejmują:

1. dostęp do całości lub części Materiałów;

2. dostęp do pojedynczego artykułu/komunikatu, filmu, prezentacji, fotografii i opracowań graficznych;

5. Usługi świadczone bezpłatnie:

1. dostęp do: kalendarza, przydatnych adresów, przydatnych linków, aktualności, interaktywnej mapy Serwisu oraz innych Materiałów określonych przez Usługodawcy.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Usługobiorcom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.

§ 9 Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach modernizacji, rozbudowy, konserwacji Serwisu, jednakże łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 90% godzin pracy w ciągu miesiąca.

2. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne ograniczenia dostępu spowodowane czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od Usługodawcy, a w szczególności wynikającymi z działania siły wyższej lub operatora telekomunikacyjnego lub osób trzecich.

3. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Usługodawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także za konsekwencje udostępnienia przez Usługobiorcę jego loginu oraz hasła osobom trzecim. Usługodawca jednakże zapewnia możliwość odzyskania lub zmiany Hasła przez Usługobiorcę, po uprzedniej weryfikacji co do jego tożsamości.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej itp.).

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, w szczególności w przypadku podania przez Usługobiorcę błędnych danych.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorców, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeczności pomiędzy informacjami zawartymi w Serwisie, a rzeczywistym stanem rzeczy z tytułu jakichkolwiek strat ekonomicznych, powstałych bezpośrednio lub pośrednio w związku z realizacją Usługi; za jakiekolwiek konsekwencje wykorzystywania informacji i danych przez Użytkowników Serwisu.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

§ 10 Ochrona prawno – karna

1. Serwis jest wyłączną własnością Usługodawcy chronioną prawem. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie praw autorskich oraz prawa własności przemysłowej, ustawy o ochronie baz danych oraz Kodeksu Karnego. Wykorzystywanie Serwisu na dowolnym polu eksploatacji, w zakresie nieopisanym w niniejszym Regulaminie, wymaga zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Złamanie w/w postanowień będzie skutkowało natychmiastowym zawiadomieniem do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, jak również skierowaniem sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu wszelkich naruszeń.

§ 11 Reklamacje

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług Serwisu przez Usługodawcę lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Usługodawcy na adres Usługodawcy z.jarosz@doradcajagodowy.pl

2. Każda reklamacja złożona przez Usługobiorcę powinna zawierać następujące elementy:

1. imię i nazwisko Usługobiorcy, firma (nazwa) Usługobiorcy;

2. adres e-mail;

3. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;

4. wskazanie okoliczności uzasadniających reklamację;

5. określenie zakresu żądania przez Usługobiorcy składającego reklamację.

3. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do Usługobiorcy składającego reklamację o ich uzupełnienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku braku uzupełnienia informacji reklamacje pozostawia się bez rozpatrzenia.

4. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowy sposób, określony w ust. 1 i spełniającej wymogi wskazane w ust. 2. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.

6. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Usługodawcę odpowiedzi na złożoną reklamację, Usługobiorca wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Usługobiorcę uprawnia Usługodawcę do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.

7. W przypadku braku akceptacji Usługobiorcę odnośnie propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 6, i podania przez Usługobiorcę przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Usługodawca ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Usługodawcy na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna.

§ 12 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.

3. Z zastrzeżeniem postanowień §12 pkt 4, w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Serwis w celu informowania Usługobiorcy o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Serwisie.

4. Użytkownik wyraża zgodę na nieograniczone czasowo udostępnienie swojego wizerunku w postaci zdjęcia lub nagrania video, do umieszczenia go na stronie internetowej lub mediach społecznościowych, w celu stworzenia relacji lub sprawozdania z wydarzenia, organizowanego przez Administratora.

5. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

6. Dane Osobowe Usługobiorcy udostępnione w ramach Serwisu Internetowego będą przetwarzane przez Usługodawcę w konkretnych, określonych celach opisanych w ramach Polityki Prywatności dostępnej w oddzielnej zakładce w Serwisie Internetowym.

7. Usługobiorcy co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

8. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Serwis zostały opisane w Polityce prywatności, dostępnej w Serwisie Internetowym.

9. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Usługobiorców z Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Usługobiorcy. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Usługobiorców. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Usługobiorcy oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Usługobiorców ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Usługobiorca może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Serwisu.

10. Usługodawca umieszcza na stronach swoich serwisów odnośniki umożliwiające Usługobiorcom bezpośrednie przejście na inne strony internetowe.

§ 13 Rezygnacja z Usług, Zablokowanie dostępu do Usług oraz rozwiązanie Umowy

1. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu Usługobiorcy do Usług Serwisu w przypadku działania przez Usługobiorcę na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Usług Serwisu jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Usługobiorcę zabezpieczeń Materiałów lub innymi działaniami szkodliwymi. Zablokowanie dostępu do Usług z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Usług. Usługodawca może zawiadomić Usługobiorcę o zamiarze zablokowania dostępu do Usług Serwisu z wyprzedzeniem 2 dni roboczych drogą elektroniczną na adres podany przez Usługobiorcę.

2. Usługodawca może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług płatnych, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę, Usługobiorcy przysługuje zwrot uiszczonego przez Usługobiorcę Abonamentu w wysokości proporcjonalnej, w stosunku miesięcznym, do czasu jaki pozostał do zakończenia okresu abonamentowego.

3. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług płatnych, z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia, w sytuacji gdy Usługodawca w sposób rażący narusza zapisy niniejszego Regulaminu. W przypadku skutecznego wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę z przyczyn wskazanych w zdaniu 1, Usługobiorcy przysługuje zwrot uiszczonego Abonamentu w wysokości proporcjonalnej, w stosunku miesięcznym, do czasu jaki pozostał do zakończenia okresu abonamentowego.

4. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę wiadomości o wykorzystywaniu przez Usługobiorcę Serwisu lub Materiałów umieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu lub godzący w prawa autorskie Usługodawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej, w szczególności poprzez wykorzystywanie przez Usługobiorcę zamieszczonych Materiałów w działalności konkurencyjnej, Usługodawcy przysługuje prawo zablokowania dostępu do Usługobiorcy do Usług Serwisu oraz niezwłocznego rozwiązana zawartej z Usługobiorcą umowy o świadczenie usług płatnych bez zachowania terminu wypowiedzenia wraz z jednoczesnym zwrotem na rzecz Usługobiorcy uiszczonego przez Usługobiorcę Abonamentu w wysokości proporcjonalnej, w stosunku miesięcznym, do czasu jaki pozostał do zakończenia okresu abonamentowego.

5. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, o którym mowa w ust. 2, ust. 3 i ust. 4 wymaga formy pisemnej pod rygorem jego nieważności i doręczenia drugiej Stronie.

6. Usługobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie woli o wypowiedzeniu Umowy o świadczenie Usług płatnych w formie określonej w ust. 3 i przesłać je do Usługodawcy w postaci korespondencji pocztowej na adres korespondencyjny wskazany w Serwisie w zakładce „Kontakt”. Procedura ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Usługodawcę, przy czym Usługodawca wykorzystuje w tym celu dane teleadresowe Usługobiorcy podane przez niego w trakcie procedury Rejestracji.

§ 14 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

2. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami obowiązujących przepisów, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu, a także zmianami w zakresie sposobów płatności.

4. O treści zmiany Regulaminu Usługobiorca zostanie powiadomiony przez Usługodawcę najpóźniej na tydzień przed jej wprowadzeniem, poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na głównej Stronie Internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej Stronie Internetowej Serwisu przez co najmniej 7 dni.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy w tym przedmiocie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 12 ust. 4 zd. 1 stosuje się odpowiednio.

6. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Usługodawcy, ani zmiana danych Usługodawcy wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.

7. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawy o prawach konsumenta.

8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Usługobiorcy będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

11. Wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.doradcajagodowy/www.jagodowydoradca.pl są i pozostaną wyłączną własnością Usługodawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Usługodawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone © 2022 Doradca Jagodowy | Realizacja i projekt strony: Artyści Reklamy